Newyddion

Canllawiau Masgiau Wyneb: Gwaith Clwm y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol & National Autistic Society

Rheoliadau newydd ar orchuddion wyneb ar gyfer cludiant cyhoeddus yng Nghymru Mae Lly...

Tîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan – Profi, Olrhain a Diogelu (TTP)

Profi, Olrhain a Diogelu (TTP): y broses yng Nghymru Mae'r Tîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan wedi gweithio efo Llywo...

January’s Autism Friendly Screenings

January’s films will be as follows: – Cineword: Frozen – Sunday January 5th at 11am. ...

Ailgyflwyno gwefan ASDinfoCymru

Ar gais proffesiynolion ledled y wlad, mae’r wefan wedi’i hadlunio.  Mae’n haws dod o hyd i bopeth ac mae nodweddion erail...

Ar ôl nodi bod anhwylder ar oedolyn – llawlyfr

Mae’r llawlyfr wedi’i lunio gyda chymorth oedolion ac arnyn nhw anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd.  Bydd ar y wefan hon cyn ...

Dirgelion awtistiaeth ymhlith merched

Bydd cynhadledd gyffrous am ferched ar 25ain Tachwedd yng Nghasnewydd.  Fe gewch chi ragor o wybodaeth a chyfle i gadw lle ar: ...

Follow up on the autism policy conversation – What does itmean for practice, research, families and those with ASD?

On Wednesday 6th November the lead policy officials from Wales, England, Scotland and Northern Ireland took part in their first online discussion...

December’s Autism Friendly Screenings

The festive season is nearly here and we have four different Autism Friendly Screenings to offer in December. Please can I take this opportunity ...

Holly’s Ball – 21st June 2014 – Nominations by 31st December 2013

Please see below information about the 4th Holly's Ball event on 21st June 2014. Also the nomination categories for 2nd year of the Wales Aut...

Autism and Employment

The Rewarding and Fulfilling Lives: the strategy for adults with autism in England is due&n...

DATGANIAD I’R WASG CLlLC – Canllaw newydd i helpu gweithwyr proffesiynol ym maes Tai i gefnogi pobl awtistig

Cafodd canllaw newydd ei lansio heddiw i helpu gweithwyr ym maes tai i ddeall anghenion pobl awtistig yn well wrth geisio mynediad i wasanaethau ta...

Ioga, Lles ac Awtistiaeth

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar ioga? Gwych ar gyfer eich iechyd corfforol a me...

Cynyddu Dealltwriaeth Broffesiynol o Arwyddion o Awtistiaeth: Adroddiad o Effaith wedi’i Gynhyrchu

Cynhyrchwyd adroddiad gan Brifysgol Caerdydd yn manylu ar effaith ‘Y Parti Pen-blwydd’. Cafodd ‘Y Parti Pen-blwydd’ ...

T̨m Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan РAdnoddau

Tîm Awtistiaeth Rithwir Cymru Gyfan – Rhestr Adnoddau ...

Datganiad i’r wasg WLGA – Dros 3,000 o athrawon cynradd yn llwyddo i gwblhau rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’

Mae mwy o ysgolion Cymru yn cael ei hannog i gymryd rhan yn rhaglenni ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’, sydd wedi eu anelu at godi ymwybyddiae...

Ysgrifennydd y Cabinet yn ymweld â Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru

Pleser i Wasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru oedd croesawu Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gethi...

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru a GIG Cymru wedi cyd-ddatblygu’r Cwrs E-ddysgu Ymwybyddiaeth o Ofalwyr.

CWRS E-DDYSGU YMWYBYDDIAETH O OFALWYR Mae Gofal Cymdeithasol Cymru a GIG Cymru wedi cyd-ddatblygu'r Cwrs E-ddysgu Ymwybyddiaet...

Swyddi gwag РSwyddog Ymchwil a Gwella Awtistiaeth Cenedlaethol, T̨m Datblygu Awtistiaeth Cenedlaethol

Mae CLlLC yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gwybodus i ymuno â'r Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd....

Cardiff University’s Centre for Trials Research is conducting a research study into sensory integration therapy (SenITA)

Sensory integration therapy Sensory integration therapy (SIT) is a type of face-to-face therapy or treatment provided by tr...

Datganiad Cabinet Datganiad Ysgrifenedig: Gwella Gwasanaethau Awtistiaeth

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ...

Gweithiwr Cymorth Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistiaeth yn y Gymuned (Cyflenwi dros gyfnod mamolaeth am hyd at 12 mis)

Diwrnodau / Oriau Gwaith Rhan amser 25 awr yr wythnos (mae’n bosibl cynyddu hyn)  Disgrifiad byr ...

Nghastell-nedd Port Talbot Datganiad I’r Wasg

Ysgol gynradd Gymraeg yn derbyn gwobr ymwybyddiaeth o awtistiaeth Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen yw'r ysgol Gymraeg gy...

Datganiad i’r wasg WASG CLlLC – Mwy o gefnogaeth i rieni a gofalwyr plant awtistig wedi diagnosis

Bydd ffilm newydd sy’n cael ei lansio heddiw gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol sydd yn gobeithio cefnogi rhieni a gofalwyr plant awtis...

Datganiad i’r Wasg CLlLC – CLlLC a Data Cymru yn llwyddo i gyrraedd statws Ymwybodol o Awtistiaeth

Mae sefydliadau CLlLC a Data Cymru wedi llwyddo i gyrraedd statws ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ yn dilyn cwblhau rhaglen o hyfforddiant gan...

Swyddi gwag – Swyddog Ymchwil a Gwella Awtistiaeth Cenedlaethol

Mae CLlLC yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gwybodus i ymuno â'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd.&...

Newyddion Prifysgol Caerdydd – Gwobr i system sy’n nodi arwyddion awtistiaeth – SIGNS

Mae system sy'n helpu gweithwyr meddygol proffesiynol i nodi arwyddion awtistiaeth mewn plant wedi ennill gwobr ar gyfer arl...

Newiddion Prifysgol Caerdydd – Gwobr am system sy’n helpu i sylwi ar awtistiaeth mewn plant

Mae system sy'n helpu gweithwyr proffesiynol i sylwi ar arwyddion awtistiaeth mewn plant wedi...

DATGANIAD I’R WASG CLlLC – Rôl “ysbrydoledig” rhieni a gofalwyr plant awtistig yn cael ei gydnabod yn ystod Wythnos Gofalwyr

Fel rhan o Wythnos Gofalwyr eleni, mae’r Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cydnabo...

DATGANIAD: CMC YN CYNNAL Y ‘PERFFORMIAD YMLACIEDIG’ MAWR CYNTAF GYDA MADAGASCAR THE MUSICAL

Yr haf yma bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno’r perfformiad ymlaciedig cyntaf o sioe gerdd ar raddfa fawr yn Theatr Do...

Datganiad i’r Wasg CLlLC – Blwyddyn gynhyrchiol arall i’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

Mae Adroddiad Blynyddol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol 2018/19 wedi cael ei gyhoeddi heddiw, gan ddangos ystod y gwaith sydd wedi’i gwb...

Datganiad i’r Wasg CLlLC – Cyfnod ymgynghoriad wedi’i ymestyn ar gyfer adolygiad i wasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu De Ddwyrain Cymru

Bydd rhagor o amser yn cael ei roi i adolygiad annibynnol i ddarpariaeth Gwasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu rhanbarthol De Ddwyrain Cymru i gasgl...

DATGANIAD YSGRIFENEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU – Gwella gwasanaethau awtistiaeth

Pan gynhaliwyd dadl yn y Cynulliad ar wasanaethau awtistiaeth fis Gorffennaf hwn, cydnabu'r Aelodau fod gwasanaethau'n gwella ac roeddynt y...

DATGANIAD I’R WASG WLGA – Ffilm gydweithredol gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth am arwyddion awtistiaeth mewn plant

Mae ffilm newydd wedi ei lansio sydd â’r bwriad i wella dealltwriaeth gweithwyr proffesiynol rheng flaen o awtistiaeth mewn plant. ...

Occupational Therapist – Integrated Autism Service (Cardiff & Vale UHB)

CARING FOR PEOPLE – KEEPING PEOPLE WELL Cardiff and Vale UHB is a Smoke Free Health Board. Smoki...

Torch Theatre – ASDinfoWales raise awareness with the ‘Can You See Me?’ Scheme at the Torch Theatre

The Torch Theatre had a genuine buzz in the atmosphere, as the foyer and upper floors teemed with energy an...

Lansio Gwasanaeth Integredig ar gyfer Awtistiaeth ym Mhowys (BIAP)

Cyrhaeddwyd carreg filltir o bwys i bobl ag awtistiaeth yr wythnos hon, wrth i'r Gwasanaeth Integredig cyntaf ...

Cardiff University’s Centre for Trials Research is conducting a research study into sensory integration therapy

Trial name: SenITA. A pragmatic randomised controlled trial of sensory integration therapy versus usual care for ...

Pembrokshire County Council – Minister celebrates autism programme

A programme aimed at increasing recognition, understanding and acceptance of children with autism in their early years is being rolled out in Pembr...

Integrated Autism Service Manager (ABMU)

Grade:           Band 8a Contract:      Permanent...

Ffocws Gwasanaethau Dysgu Ceredigion ar Ddysgwyr gydag Awtistiaeth

Nodwyd ar ddydd Llun 26 Mawrth ddechreuad Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd 2018. I gyd-fynd â hyn, trefnwyd gan Dîm Anghenion Ad...

Ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr i blentyn ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) sy’n byw yn Abertawe?

Hoffem leihau'r amser y mae'n ei gymryd i dderbyn diagnosis! Mae angen eich help arnom! Bydd hyn yn cynnwys cwblhau holiadu...

Beth mae pobl awtistig yn ei feddwl am alcohol?

Mae Alcohol Concern a’r Ganolfan Ymchwil Gymhwysol i Awtistiaeth (CAAR) ym Mhrifysgol Caerfaddon eisiau gwybod mwy am beth mae pobl a...

Llywodreath Cymru Newyddion – Gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru yn gwella

Heddiw, dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, fod mwy o bobl ag awtistiaeth yng Nghymru bellach yn cael myn...

Ydych chi’n oedolyn ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistaidd sydd wedi ymwneud â’r heddlu/y system cyfiawnder troseddol yn ystod y 2 flynedd diwethaf?

Hoffem Wella'r System Cyfiawnder Troseddol! Mae Angen Eich Help Arnom! Bydd hyn yn golygu llenwi holiadur ar-lein. Bydd yn cymryd...

Swyddi gwag GAI Hywel Dda

Mae swyddi gwag ar gyfer Ymarferwyr Arbenigol, Therapyddion Galwedigaethol, Therapydd Iaith a Lleferydd, Seicolegwr Clinigol. Mae'r rhain i'...

Ysgogi gwelliannau mewn gwasanaethau ar gyfer Pobl Awtistig yng Nghymru

Mae’r AC wedi cael eu briffio am yr holl waith sydd wedi ...

Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR)

Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) Byddwch yn ymwybodol, er mwyn cydymffurfio â'r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDP...

Newyddion WLGA – Cyflwyno rhaglen ‘Gweithio gydag Awtistiaeth’ yn ysgolion cynradd Cymru

Diben rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yw codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ymhlith plant ysgolion cynradd Cymru.   ...

Llywodraeth Cymru Newyddion – Gwasanaeth awtistiaeth newydd i Gymru

Bydd gwasanaeth awtistiaeth newydd yn cael ei sefydlu yng Nghymru i ddarparu cymorth gydol oes i blant ac oedolion, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd ...

Yr ysgol gynradd gyntaf i gwblhau Rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yng Nghymru

Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Baratoi Redhill, Sir Benfro – yr ysgol gynradd gyntaf yng Nghymru i gwblhau Rhaglen ‘Dys...

Ymgysylltu i Newid – Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi derbyn grant o £10m

Mehefin 2016 – Mawrth 2021. Ariennir gan grant Ar y Blaen 2 Cronfa'r Loteri Fawr. Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi ...

Latest autism friendly films (Dimensions)

See what films are coming up for our autism friendly cinema screenings. Dimensions work with ODEON, Cineworld, Vue and Showcase to screen ...

Ysgol yn Sir Ddinbych yn dathlu llwyddiant awtistiaeth

Ysgol Esgob Morgan yn Llanelwy yw’r ysgol gyntaf yn Sir Ddinbych a’r ail yng Ngogledd Cymru i gwblhau hyfforddiant Dysgu Gydag Awtistia...

Ein Rhanbarth ar Waith – Ysgol Bro Tawe

Yn ystod tymor yr haf 2016, cymerodd yr ysgol ran yn y rhaglen wobrwyo "Dysgu gydag Awtistiaeth". Mae hon yn wobr genedlaethol gan ASD In...

Llywodreath Cymru Newyddion – Amrywiaeth eang o wasanaethau a gofal newydd a gwell i oedolion a phlant ag awtistiaeth

Heddiw, cyhoeddodd Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, darged aros newydd, llwybr diagnostig gwell a gwasanaeth...

Llywodreath Cymru Newyddion – Datganiad Ysgrifenedig – Gwasanaethau Awtistiaeth

Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mae Llywodraeth Cymru wedi llwyr ymrwymo i wella bywydau plant ac oed...

3 Integrated Autism Service vacancies in Powys

For more information and to access the application packs please click on the links below: ISAP – Clinical Specialist OT ...

Clinical Psychologist job vacancy

For more information and to access the application packs please follow the link below: Integrated Autism Service- Clinical Psychologist ...

Llywodreath Cymru Newyddion – £7 miliwn ychwanegol ar gyfer gwasanaeth awtistiaeth arloesol i Gymru gyfan

Ar ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi y bydd &pou...

Gweithiwr Cymorth Cymunedol ASD x 3

Disgrifiad byr o’r swydd Rydym am chwilio am 3 aelod o staff rhan amser ychwanegol i fod yn rhan o Wasanaeth Awtist...

Autism Specialist Practitioner (Cardiff & Vale HB)

Autism Specialist Practitioner – Band 7 CARING FOR PEOPLE – KEEPING PEOPLE WELL...

Ysgol Haf Cyfle i Darganfod a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd

Annwyl bawb, Ysgol Haf Cyfle i Darganfod a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd Rwy'n ysgrifennu atoch mewn perthynas â...

Senior Specialist SLT (Cardiff & Vale HB)

Senior Specialist SLT- Band 7 CARING FOR PEOPLE – KEEPING PEOPLE WELL Cardiff and Vale ...

Arriva Trains Wales – The Orange Wallet Scheme

In partnership with local authorities and other public transport providers, Arriva Trains Wales is launching a new communication tool for passeng...

‘I know about autism’ campaign helps mark World Autism Day

As part of World Autism Day, the Welsh Local Government Association is helping to promote a series of new website resources designed to teach sch...

April is full of Autism Friendly Screening opportunities

there will be more than 600 screenings across the country to celebrate World Autism Awareness Day. These include our usual Sunday screenings, as ...

Bwletin Ebrill 2014 – Cynllun Gweithredu Strategol Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd

Adnewyddu Cynllun Gweithredu Strategol Cymru Efallai eich bod yn gwybod bod Dirprwy Weinidog y Gwasanaethau Cymdeithasol...

Toys R Us holding an Autism Friendly and additional needs exclusive shopping event

Every UK Toys R Us (TRU) store is holding an Autism Friendly and additional needs exclusive shopping event on Sunday 30 November 2014 fro...

ASA Cyngor i Staff Cynorthwyol Ysgolion Cynradd

View our latest video for ASD Advice for Primary School Support Staff: ...

Awtistiaeth: Canllaw i Bobl sy’n Cynorthwyo Oedolion yn dilyn diagnosis

View & download the latest report 'Autism: A Guide for Those Who Support Adults Following a Diagnosis'...

We want to hear from you! – Take part in a National Survey for Parents and Carers of Children and Adults with ASD

Over the coming months we will be undertaking a series of consultation exercises with individuals with ASD, their parents and carers and professi...

Newyddion Llywodraeth Cymru – Mesurau newydd i wella gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun blwyddyn i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau gweithredu ar gyfer plant, pobl ifanc...

Mae’n hadnodd ni, ‘Gweithio gydag Awtistiaeth’, ar gael bellach ar ein gwefan.

Mae’r adnodd wedi’i lunio i helpu’r rhai ac arnyn nhw anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd i chwilio am swyddi.  Mae&rsqu...

Dimensions – June’s Autism Friendly Film Screenings

This months exciting Autism Friendly Screenings are coming up with Minions and Moomins hitting the big screen. Book your tickets in advance to av...

Merlin’s Magic Wand – Tickets for days out for children

Merlin’s Magic Wand is a worldwide charity for children and we arrange magical days out at Merlin Entertainments attractions, such as LEGOL...

Autech 2015 – An essential conference for autism professionals

Date:     1 October 2015 Venue: Old Trafford, Manchester Email:   ...

Dimensions – November’s Autism Friendly Screenings

This month video game characters are trying to take over the world, vampires are having family troubles and a young girl's emotions must help...

New resources to support individuals with ASD

We are pleased to let you know that we have launched some new resources on our website today. These have been developed to support pract...

Beechwood College Photography Competition

Beechwood College would like to invite your students to participate in a Nationwide Photography Competition! The theme is "My Co...

January's Autism Friendly Screenings

January’s films will be as follows: - Cineword: Frozen – Sunday January 5th at 11am. ...

Holly's Ball - 21st June 2014 - Nominations by 31st December 2013

Please see below information about the 4th Holly's Ball event on 21st June 2014. Also the nomination categories for 2nd year of the Wales Au...

December's Autism Friendly Screenings

The festive season is nearly here and we have four different Autism Friendly Screenings to offer in December. Please can I take this opportunity...

Follow up on the autism policy conversation - What does itmean for practice, research, families and those with ASD?

On Wednesday 6th November the lead policy officials from Wales, England, Scotland and Northern Ireland took part in their first online discussio...

...

Ar ôl nodi bod anhwylder ar oedolyn – llawlyfr

Mae’r llawlyfr wedi’i lunio gyda chymorth oedolion ac arnyn nhw anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd.  Bydd ar y wefan hon cyn...

    By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again