Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

Mae’r Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol a ariennir gan Llywodraeth Cymru a’i gynnal gan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, gan weithio’n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Mae’n cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, swyddogion sy’n arwain materion anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd yn yr awdurdodau lleol a’r byrddau iechyd lleol, y budd-ddalwyr allweddol a chylchoedd cynghori.

Mae’r tîm yn cydweithio â Fforwm Swyddogion Arwain Materion Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd ac yn hwyluso ei gyfarfodydd.


Strategaeth Ymgysylltu a Chyfranogi Awtistiaeth 2019-2022

Ers sefydlu’r tîm, mae trefniadau ad-hoc ac anffurfiol wedi bod ar waith er mwyn ceisio barn pobl awtistig, eu rhieni a’u gofalwyr. Mae eu barn wedi llywio’r datblygiad ac wedi helpu i gyflwyno adnoddau a hyfforddiant. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod angen ffurfioli’r trefniadau wrth symud ymlaen â hyn, ac mae'r Tîm yn ymgysylltu'n weithredol ag ystod ehangach o bobl o gymuned awtistig ar sail reolaidd a pharhaus. Bydd y broses hon o ymgysylltu a chyfranogi’n ategu at waith y tîm. Mae’r strategaeth hon wedi’i hanelu at bobl awtistig, eu teuluoedd a’u gofalwyr, gweithwyr proffesiynol, sefydliadau a’r gymuned ehangach.

Beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn cymryd rhan?

Cysylltwch â’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ar ASDinfo@WLGA.GOV.UK er mwyn darganfod sut i gymryd rhan.

Cliciwch yma i weld y ddogfen PDF


Hyrwyddo Lles Awtistig - Cynhadledd Awtistiaeth Genedlaethol Cymru 2019

Bwriad y Gynhadledd Genedlaethol Awtistiaeth Cymru cyntaf -“Hyrwyddo Lles Awtistiaeth” a gynhaliwyd ar 3 Ebrill yn Abertawe oedd cynyddu lles oedolion awtistig sydd ddim o reidrwydd mewn cyswllt rheolaidd â'r cyhoedd neu wasanaethau trydydd sector, ond y byddai digwyddiad ynghylch lles a chynyddu eu cymhwysedd i ymdopi â bywyd bob dydd yn beth cadarnhaol.

Cliciwch y ddolen hon i ymweld â gwefan ein cynhadledd i gael gwybod mwy.


Ein Adroddiad Blynyddol 2017/18 a’n Cynllun Gwaith 2018/19

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn falch o gyhoeddi dau ddogfen allweddol i ategu gwaith y tîm.

Mae’r cyntaf yn Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2017/18 yn adlewyrchu’r gwaith a wneir gan y tîm a’r budd-ddeiliaid allweddol i gefnogi unigolion gydag awtistiaeth, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol dros y flwyddyn ddiwethaf. Yr ail yw cynllun gwaith ar gyfer 2018/19/ gan edrych yn ôl, mae’r Adroddiad Blynyddol yn trafod swm sylweddol o waith ac mae’r astudiaethau achos yn rhoi chwa o awyr iach i waith y tîm ac yn fwy penodol, arweinwyr ASA ar draws Cymru a’r Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig fel maent yn datblygu. Wrth edrych ymlaen, mae'r Cynllun Gwaith yn gynllun uchelgeisiol sy’n adeiladu ar sylfaen y gwaith yn 2017/18. Nodir pum ffrwd gwaith craidd ac ni fydd rhai ohonynt yn cael eu cwblhau mewn blwyddyn, bydd rhai pethau ond yn cychwyn. Er hyn, rydym yn hyderus eu bod yn adlewyrchu’r hyn mae partneriaid wedi dweud wrthym sydd angen eu cwblhau.

Rydym yn enwedig o ddiolchgar i’r cydweithwyr hynny a’r budd-ddeiliaid ar draws Cymru sydd wedi bod yn gweithio gyda ni i gyflwyno’r canlyniadau yn yr Adroddiad Blynyddol ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda nhw yn y misoedd nesaf i barhau i gynyddu ymwybyddiaeth o awtistiaeth a chefnogi unigolion, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld  lawrlwytho’r.


Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol ar Awtistiaeth i Gymru

Mewn ymateb i ymholiadau niferus am gynnwys yr hyfforddiant i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gydag unigolion ag awtistiaeth, rydym wedi datblygu fframwaith hyfforddiant i helpu comisiynwyr i gynllunio a rhoi hyfforddiant ar waith. Yn seiliedig ar y NHS Education for Scotland Autism Training Framework. Optimising Outcomes, (Tachwedd, 2014) rydym yn gobeithio y bydd hyn yn helpu i gefnogi cysondeb hyfforddiant led led Cymru.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld a lawrlwytho’r fframwaith hwn.


Adroddiad Cryno am Ymgynghori

Yn unol â Chynllun Cyfamserol Llywodraeth Cymru, cynhalion ni amryw weithgareddau ymgynghori â phobl ac arnynt anhwylderau, eu rhieni a’u cynhalwyr yn ystod 2015.  Mae gwybodaeth ddefnyddiol iawn am anghenion a bylchau yn yr hyn sydd ar gael trwy Gymru gyfan wedi deillio o hynny.  Fe fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth i fireinio Cynllun Gweithredu Cymru (mae rhagor o fanylion ar  www.ASDinfoWales.co.uk).

Mae’r gwaith hwnnw wedi cyfeirio rhan o’n rhaglen ddatblygu ehangach hefyd, gan helpu i lunio adnoddau, hyfforddiant a dulliau fydd o gymorth i bobl ac arnynt anhwylderau, eu teuluoedd, eu cynhalwyr a phroffesiynolion.

Rydyn ni wedi dechrau mynd i’r afael â rhai materion ddaeth i’r amlwg yn ystod yr ymgynghori megis rhaglen hyfforddi i ysgolion cynradd (Dysgu gydag Awtistiaeth), hyfforddiant i’r rhai sy’n helpu pobl ac arnynt anhwylderau (Gweithio gydag Awtistiaeth), hyfforddiant i arbenigwyr iechyd y meddwl, pecyn cymorth i’r rhai sy’n ymwneud ag asesu diagnostig a nifer o adnoddau i rieni a chynhalwyr.  Cyflwynir y rheiny fis Mawrth.

Hoffen ni ddiolch i’r rhai gymerodd ran yn yr ymgynghori trwy gyflwyno eu sylwadau a sôn am eu profiad.

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again