Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig i Gymru – Beth fydd hyn yn ei olygu i mi?

Yr wythnos hon, cyhoeddwyd buddsoddiad ychwanegol o £7 miliwn gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gefnogi datblygu gwasanaeth Awtistiaeth Integredig i Gymru. Mae hyn yn mynd â chyfanswm y nawdd ar gyfer y gwasanaeth i fyny at £13 miliwn.

Pam ydym ni’n datblygu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig?

Oherwydd bod unigolion awtistig, rhieni a chynhalwyr wedi dweud wrthym ni eu bod angen mwy o gefnogaeth. Maent wedi dweud wrthym ni na allant ddefnyddio gwasanaethau oherwydd nad ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster. Maent wedi dweud wrthym ni eu bod eisiau cefnogaeth gyda:

 • Materion ymddygiad
 • Materion emosiynol megis pryder a dicter
 • Datblygu sgiliau cymdeithasol a sgiliau byw dyddiol
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden

Rydym wedi dysgu bod bywydau oedolion a phlant awtistig a’u teuluoedd wedi’u heffeithio’n ddifrifol oherwydd na allant dderbyn y gefnogaeth gywir, na all llawer ohonynt adael y tŷ yn ddyddiol a bod rhieni a chynhalwyr yn teimlo dan bwysau aruthrol.

Rydym wedi clywed hefyd fod nifer o oedolion sy’n meddwl eu bod yn awtistig yn ei gweld hi’n anodd derbyn asesiad ar gyfer hyn.

Beth fydd y gwasanaeth yn ei ddarparu?

Bydd y gwasanaeth yn cynnig asesiad diagnostig i oedolion awtistig (weithiau ar y cyd gyda gwasanaethau eraill), cefnogaeth a chyngor i oedolion awtistig a’r sawl sy’n eu cefnogi.

Rydw i’n rhiant i blentyn awtistig – beth fydd hyn yn ei olygu i mi?

Bydd y gwasanaeth awtistiaeth integredig yn cefnogi rhieni a chynhalwyr trwy gynnig cyngor a chefnogaeth, gan eu cyfeirio at wasanaethau eraill a chyflwyno rhaglenni i bobl ifanc. Bydd hyn yn cynnwys cefnogaeth a chyngor i helpu rheoli anawsterau megis:

 • Problemau cysgu
 • Anawsterau bwyta
 • Ymddygiad heriol
 • Pryder
 • Datblygu sgiliau cymdeithasol

Lle bo angen, efallai y bydd y gwasanaeth hefyd yn gweithio gyda staff eraill sy’n gweithio gyda’ch plentyn megis staff ysgol neu ymwelwyr iechyd i wneud yn siŵr y byddwch chi a’ch plentyn yn derbyn cefnogaeth a chyngor cyson.

Bydd rhieni a chynhalwyr yn gallu cyfeirio eu hunain i’r gwasanaeth (rydym wedi clywed bod yr angen i gael pobl broffesiynol i’ch cyfeirio at gefnogaeth ddim yn gweithio i chi)

Rwyf yn oedolyn awtistig– beth fydd hyn yn ei olygu i mi?

Byddwch yn gallu cael cefnogaeth gan y gwasanaeth heb orfod cael eich cyfeirio gan rywun arall. Bydd staff o fewn y gwasanaeth yn gallu cynnig cefnogaeth a chyngor i chi mewn perthynas â:

 • Phryder
 • Sgiliau cymdeithasol
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden
 • Datblygu eich sgiliau byw dyddiol (megis talu biliau, siopa a choginio)
 • Cael mynediad at wasanaethau eraill megis gofal iechyd neu gefnogaeth i gael gwaith
 • Neu anawsterau eraill y gallwch fod yn eu profi

Os ydych yn oedolyn ac yn meddwl fod awtistiaeth arnoch chi ond nad oes gennych chi ddiagnosis, bydd y gwasanaeth yn gallu cynnig asesiad ar gyfer awtistiaeth i chi os ydych ei eisiau.

A fydd y gwasanaeth yn darparu popeth i ni?

Na, ni fydd y gwasanaeth yn darparu:

 • Gwaith ymyrraeth brys/ mewn argyfwng
 • Gofal seibiant
 • Ymateb cyflym

Ar gyfer y rheini sydd ag anghenion cymhlethach (lle mae angen gwasanaethau eraill megis cymorth iechyd meddwl), bydd staff o’r gwasanaeth awtistiaeth integredig yn gweithio gyda phobl broffesiynol eraill i sicrhau eu bod yn gallu cynnig cefnogaeth ‘awtistiaeth gyfeillgar’.

Sut mae hyn wedi helpu mewn lleoedd eraill?

Nid ydym yn credu bod gwasanaeth Cenedlaethol i bob oedran mewn unrhyw le arall yn y Byd. Rydym yn gyffrous iawn amdano. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar yr hyn mae unigolion awtistig a’u rhieni a’u cynhalwyr wedi’i ddweud wrthym ni sef bod angen iddynt wella eu bywydau o ddydd i ddydd, ac maent wedi buddsoddi’r nawdd sydd angen ei wneud i’w gyflwyno.

Mae gennym adnodd unigryw arall yng Nghymru - ein tîm! Rydym yn cefnogi creu gwasanaeth awtistiaeth integredig, yn datblygu adnoddau newydd i helpu unigolion awtistig a’u rhieni/cynhalwyr, ac yn gweithio’n ddiwyd i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am awtistiaeth ym mhob cwr o Gymru.

Pam mae o’n cymryd mor hir?

Rydym angen ei wneud yn iawn. Rydym angen sicrhau fod yr holl wasanaethau’n gweithio gyda’i gilydd. Rydym angen gwneud yn siŵr fod gennym y staff cywir i’ch cefnogi chi. Yn anffodus, mae hyn yn cymryd amser ond rydym am roi sicrwydd i chi ein bod yn gweithio’n ddyfal fel y gallwn gael y gwasanaeth yn barod i chi. Dylai’r gwasanaeth fod ar waith ar draws Cymru gyfan erbyn diwedd y flwyddyn.

Sut fyddaf yn gwybod pan mae’r gwasanaeth ar agor a sut y gallaf ei ddefnyddio?

Byddwn yn eich diweddaru trwy ein gwefan www.ASDinfoWales.co.uk a thrwy Facebook a Thrydar - ASDinfoWales. Byddwn hefyd yn sicrhau fod ysgolion, meddygfeydd a sefydliadau gwirfoddol yn ymwybodol.

Sut allaf gael mynediad at adnoddau ASDinfoCymru yn y cyfamser?

E-bost atom yn ASDinfo@WLGA.gov.uk neu anfon neges e-bost atom ar Facebook a Thrydar. Dywedwch wrthym ni'r hyn yr ydych ei angen. Byddwn yn ymdrechu ein gorau glas i’w dosbarthu i chi.

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again